SCOALA Tamadau CALARASI

Ești aici: Acasa Activitati scolare Orar Gimnaziale Clasa VII Activitati scolare

Excursie

Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ                    
       pentru anul şcolar :   An curent: 2012-2013                    
                                         
Stimaţi colegi,
Vă rugăm să completaţi prezentul document care are ca scop furnizarea de date din unitatea de învăţământ pe care o conduceţi.
Aceste date sunt necesare  în vederea corelării  principalilor factori care influenţează performanţa şcolară (factori de risc) cu rezultatele pe care le raportaţi.

Raportul vizează ansamblul unităţii şcolare, astfel încât informaţiile solicitate se referă atât la şcoala coordonatoare, cât şi la unităţile (structurile) subordonate. În aceste condiţii, toţi itemii solicită informaţii la nivelul întregii unităţi, iar, în cazul unor date distincte pe fiecare dintre cele două categorii, precizarea se face în cadrul întrebării. De asemenea, specificaţiile referitoare la elevi solicită informaţii privind totalul efectivelor şcolare din unitate,atât copiii cuprinşi în învăţământul preşcolar, cât şi elevii.

Datele  solicitate pot cuprinde  atât informaţii privind  anul şcolar curent(2012-2013), cât şi aspecte ( precum rezultatele elevilor, participarea şcolară, formarea personalului etc.), raportate ca finalităţi ale anului şcolar anterior(2011-2012- anul şcolar  la care face referire itemul este menţionat în întrebarea formulată).

Raportul  este structurat în 4 părţi, grupate câte două în format distinct, Excel şi Word:
    RAEI – Partea I (Indicatori de structură şi context; rezultate)
    RAEI – Partea  a II-a (Descrierea activităţilor  de îmbunătăţire a calităţii din anul şcolar anterior)
    RAEI – Partea a III-a (Evaluare internă  pe baza indicatorilor  de performanţă)
    RAEI –Partea a IV-a (Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar în curs)
Prin urmare, veţi realiza două documente, unul în format Excel şi unul în Word.

Indicaţii de completare pentru părţile I şi a III-a (format Excel):
Răspunsul se va completa în  caseta rezervată, marcată cu galben, prin înscrierea  cifrei  corespunzătoare variantei (sau variantelor) de răspuns care vă reprezintă. 
Dacă  unele  întrebări nu corespund situaţiei dvs., ocoliţi întrebarea şi treceţi la întrebarea umătoare.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare întrebare înainte de a răspunde. Unele întrebări permit mai multe răspunsuri, acest lucru fiind precizat
în fiecare caz în parte, imediat după întrebare.

ATENTIE!  Raportul cuprinde şi date (indicatori) de control si corelare a informaţiilor (sume, procente, niveluri medii etc.), inclusiv
atenţionări, care vă oferă posibilitatea verificării informaţiei introduse şi corectarea imediată a eventualelor date eronate.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Indicaţii de completare pentru părţile  a II-a şi a IV-a (format Word): sunt părţi descriptive, informaţia este  la decizia directorului. 

Cele două documente se transmit împreună, într-un fişier arhivat, la Inspectoratul Şcolar, pe adresa de corespondenţă electronică This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
•    Pentru eficientizarea preluării  fişierelor,  atat acest fisier (in format EXCEL), cat si fisierul Word (cuprinzand partea II si a IV) vă rugăm să le salvaţi sub o denumire comuna, rezultata din următoarea codificare:  indicativ judeţ _cod SIRUES al unitatii
(exemplu:  Şcoala gimnazială Pianu de Sus judeţul Alba, se va salva cu nume fişier:AB_ 1102996)

•   Pentru situaţiile în care nu se cunoaşte codul SIRUES, în locul acestuia  utilizaţi pentru salvare denumirea unităţii scrisă cu caractere mici şi fără diacritice.
(exemplu:  Şcoala gimnazială Pianu de Sus judeţul Alba, se va salva cu numele de fişier: AB_scoala gimnaziala pianu de sus)

NU UITATI SA SALVATI FISIERUL UTILIZAND CODUL UNITATII DVS.!
Date fiind procedurile automate de preluare, fişierele salavate cu o altă denumire decât forma indicată nu vor fi luate în considerare!
           
           
           
           
           
           
                                         
 RAEI – Partea I  - Indicatori de structură şi context; rezultate                                   
                 
                                         
I. Date de identificare a unităţii de învăţământ    Casete de raspuns
                                         
D01  Denumirea unităţii                    D01 -nume Scoala Gimnaziala Nr. 1 Tamadau Mare
  Cod SIRUES                   D01 cod SIRUES 567008            
  Localitatea                    D01-localitate Tamadau Mare        
  Judeţul                     D01-judet CL              
                                         
D02 Mediul de rezidenţă                  D02 2              
    1.Urban                                    
    2.Rural                                    
                                         
D03 Poziţionarea şcolii în localitate               D03 1              
    1.zonă centrală                                  
    2.zonă semiperiferică                                
    3.zonă periferică                                  
                                         
D04 Şcoala dvs. sau structurile coordonate sunt situate într-o zonă dezavantajată:                    
    1. Zona dezavantajata din punct de vedere socio-economic(somaj ridicat/ comunitati defavorizate etc.) 1.DA 2.NU   D04a 2              
                           
    2. Zona cu probleme de acces(zonă izolată, drumuri desfundate pe ploaie, inzapeziri frecvente, treceri prin pădure, treceri peste cale ferată, trafic stradal intens etc.) 1.DA 2.NU   D04b 2              
                           
                           
                                         
D05 Tipul unităţii de învăţământ (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012)   D05 7              
                     
     1. Unitate de educaţie timpurie antepreşcolară                            
     2. Grădiniţă cu program normal (GPN)                              
     3. Grădiniţă cu program prelungit (GPP)                              
     4. Grădiniţă cu program săptămânal (GPS)                            
     5. Centru de zi (CZ)                                  
     6. Şcoală primară (S04)                                
     7. Şcoală gimnazială (S08)                                
     8. Liceu teoretic                                   
     9. Liceu filieră vocaţională                                
    10. Liceu tehnologic                                  
    11. Liceu                                    
    12. Colegiu                                   
    13. Colegiu tehnic                                   
    14. Colegiu naţional                                  
    15. Unitate de învăţământ pentru învăţământul special                           
    16. Şcoală postliceală                                
    17. Unitate de învăţământ pentru activităţi extraşcolare                          
                                         
D06 Tipul unităţii, în funcţie de forma de finanţare             D06 1              
    1. Unitate de stat                                  
    2. Unitate particulară                                
                                         
D07 Precizaţi cuantumul total al bugetului de venituri al unităţiişcolare (pentru toate tipurile de finanţare– de bază, suplimentară şi complementară – şi indiferent de sursă– bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON:   D07 619 mii RON            
                     
                     
                                         
D08 Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie             D08 1              
    1. unitate de învăţământ tradiţional                              
    2. unitate de învăţământ alternativ                               
    3. unitate de învăţământ tradiţional, cu clase de învăţământ alternativ                        
    4. unitate de învăţământ special                               
                                         
D09 Responsabilităţi în reţea:                 D09 2              
    1. unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate                          
    2. unitate cu personalitate juridică şi cu structuri subordonate                           
                                         
D10 Dacă sunteţi unitate coordonatoare, vă rugăm să precizaţi:                          
    1. numărul total de structuri din subordine   D10-1 3              
    2. numărul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitatea coordonatoare   D10-2                
                          1 Exista si alte forme          
                                         
D11 Precizaţi care sunt nivelurile de învăţământ din unitate, menţionate distinct pe unitatea coordonatoare şi structuri     Unitatea coordonatoare Structurile subordonate            
                 
    1. antepreşcolar                 D11-1                
    2. preşcolar                 D11-2 2 2 2          
    3. clasa pregătitoare (CP)               D11-3 3   3          
    4. primar                   D11-4 4 4 4          
    5. gimnazial                 D11-5 5   5          
    6. liceal                   D11-6                
    7. profesional                 D11-7                
    8. postliceal                 D11-8                
                                         
                                         
D12 În cazul liceului, precizaţi filierele prezente în unitate:                            
    1.filiera teoretică                 D12-1                
    2.filiera tehnologică                 D12-2                
    3.filiera vocaţională                 D12-3                
                                         
  D12a În cazul filierei teoretice, precizaţi profilurile de formare din unitate:                    
    1.profil umanist                 D12a-1                
    2. profil real                 D12a-2                
                                         
  D12b În cazul filierei tehnologice, precizaţi profilurile de formare profesională din unitate:                    
    1.profil tehnic                 D12b-1                
    2. profil servicii                 D12b-2                
    3.profil resurse naturale şi protecţia mediului           D12b-3                
                                         
  D12c În cazul filierei vocaţionale, precizaţi profilurile de formare vocaţionala din unitate:                    
    1.profil artistic                 D12c-1                
    2. profil pedagogic                 D12c-2                
    3.profil sportiv                 D12c-3                
    4. profil teologic                 D12c-4                
    5.profil militar                 D12c-5                
                                         
D13 Alte formede învăţământ şcolarizate în unitate, în afara celei „cu frecvenţă - zi”                      
    1.Programul „A doua şansă”               D13-1                
    2.Învăţământ "cu frecvenţă -seral"             D13-2                
    3.Învăţământ "cu frecvenţă redusă"             D13-3                
                          0              
Atenţie!
Deoarece evaluarea vizează întreaga unitate de învăţământ, pentru unităţile în care se regăsesc şi alte forme de învăţământ în afara formei „cu frecvenţă – zi” informaţiile se colecteaza şi  la nivelul celorlalte forme existente in unitate.
                   
                   
                   
                   
                                         
D14 Numărul de schimburi în care funcţionează şcoala in învăţământul „cu frecvenţă - zi”, distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri:       Unitatea coordonatoare Structurile subordonate            
                   
    1. un schimb                 D14 2 1            
    2. două schimburi                                  
    3. trei schimburi                                  
                                         
D15 Limba maternă / limbi de predare în unitate (total coordonatoare şi structuri)                       
    1. limba română                 D15-1 1              
    2. limba maghiară                 D15-2                
    3. limba germana                 D15-3                
    4. alte limbi                 D15-4                
                                         
D16 Limbi străine studiate in unitate (total coordonatoare şi structuri)                         
    1. limba engleza                 D16-1 1              
    2. limba franceza                 D16-2 2              
    3. limba germana                 D16-3                
    4. alte limbi                 D16-4                
                                         
D17 Precizaţinumărul de clase / grupe  de elevi/copii din învăţământul „cu frecvenţă - zi” / cu program normal din unitate în anul şcolar curent, distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri     Unitatea coordonatoare Structurile subordonate Total unitate          
               
    1. Numărul de grupe din învăţământul antepreşcolar         D17-1     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    2  Numărul de grupe din învăţământul preşcolar         D17-2 2 3 5 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    3. Numărul de clase pentru clasa pregătitoare (CP)           D17-3 1   1 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    4. Numărul de clase din învăţământul primar (I-IV)           D17-4 4 4 8 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    5. Numărul de clase din învăţământul gimnazial (V-VIII)         D17-5 5   5 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    6. Numărul de clase din învăţământul liceal (IX-XII/XIII)       D17-6     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    7. Numărul de clase din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a   D17-7     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    8. Numărul de grupe la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului    D17-8     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    9. Numărul de clase din învăţământul postliceal         D17-9     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    Total         D17 12 7 19          
                                         
                                         
D18 Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi)din învăţământul cu frecvenţă de zi din unitate în anul şcolar curent, distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri      Unitatea coordonatoare Structurile subordonate Total unitate          
               
    1. Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar           D18-1     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    2  Numărul de copii din învăţământul preşcolar           D18-2 40 55 95 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    3. Numărul de elevi din clasa pregatitoare (CP)           D18-3     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    4. Numărul de elevi din învăţământul primar(I-IV)           D18-4 65 59 124 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    5. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial(V-VIII)         D18-5 109   109 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    6. Numărul de elevi din învăţământul liceal ( IX-XII/XIII)         D18-6     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    7. Numărul de elevi din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a   D18-7     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    8. Numărul de elevi la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului    D18-8     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    9. Numărul de elevi din învăţământul postliceal           D18-9     0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11        
    Total                   D18 214 114 328          
    Total grădiniţă                   40 55 95          
    Total niveluri şcoală                   174 59 233          
                                         
D19 Dacă în unitate aveţi copii /elevi cu CES, precizaţi numărul acestora, pe niveluri de învăţământ (total coordonatoare şi structuri):     Total elevi CES unitate              
                   
    1. Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar           D19-1                
    2  Numărul de copii din învăţământul preşcolar           D19-2                
    3. Numărul de elevi din clasa pregatitoare (CP)           D19-3                
    4. Numărul de elevi din învăţământul primar(I-IV)           D19-4                
    5. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial(V-VIII)         D19-5                
    6. Numărul de elevi din învăţământulliceal (IX-XII/XIII)         D19-6                
    7. Numărul de elevi din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a   D19-7                
    8. Numărul de elevi la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului    D19-8                
    9. Numărul de elevi din învăţământul postliceal           D19-9                
    Total                   D19 0              
                                         
D20 Dacă în unitate sunt organizate şi alte forme de învăţământ sau programe ("cu frecvenţă-seral", "cu frecvenţă redusă", "A doua şansă"), precizaţi numărul de clase şi de elevi cuprinşi în aceste forme (total coordonatoare şi structuri):                     
      Numar de clase Numar de  elevi            
                 
    1. Programul „A doua şansă” - învăţământ primar        D20-1                
    2  Programul „A doua şansă” - învăţământ secundar inferior       D20-2                
    3. Cu frecventa - seral:  învăţământ liceal       D20-3                
    4. Cu frecventa - seral: -învăţământpostliceal       D20-4                
    5. Cu frecvenţă redusă -  învăţământ primar       D20-5                
    6. Cu frecvenţă redusă -  învăţământ gimnazial       D20-6                
    7. Cu frecvenţă redusă -  învăţământ liceal ciclul inferior       D20-7                
    8. Cu frecvenţă redusă -  învăţământ liceal ciclul superior       D20-8                
    Total         D20 0 0            
                                         
                                         
Situaţia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri si specializari (total coordonatoare şi structuri)                    
                                         
D21 Filiera teoretica                     Numar de clase Numar de  elevi            
D21a Precizaţi numărul de clase si elevi din învăţământul „cu frecvenţă - zi”                    
  Profil umanist 1. Filologie                 D21a-1                
  2. Ştiinţe sociale                   D21a-2                
                                         
  Profil real 3. Matematică–informatică               D21a-3                
  4. Ştiinţe ale naturii                   D21a-4                
                                         
D21b Precizaţi numărul de clase si elevicuprinsi in alte forme de învăţământ decat cel  „cu frecvenţă - zi”         Numar de clase Numar de  elevi            
                     
  Profil umanist 1. Filologie                 D21b-1                
  2. Ştiinţe sociale                   D21b-2                
                                         
  Profil real 3. Matematică–informatică               D21b-3                
  4. Ştiinţe ale naturii                   D21b-4                
                                         
D22 Filiera tehnologica                     Numar de clase Numar de  elevi            
D22a Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă - zi”                   
    1.fabricarea produselor din lemn             D22a-1                
    2.electronică automatizări               D22a-2                
    3.producţie media                 D22a-3                
    4.construcţii instalaţii şi lucrări publice              D22a-4                
    5.mecanică                 D22a-5                
    6.electric                   D22a-6                
    7.industrie textilă şi pielărie               D22a-7                
    8.materiale de construcţii               D22a-8                
    9.electromecanică                 D22a-9                
    10.chimie industrială                 D22a-10                
    11.tehnici poligrafice                 D22a-11                
    12.turism şi alimentaţie               D22a-12                
    13.economic                 D22a-13                
    14.comert                   D22a-14                
    15.estetica şi igiena corpului omenesc             D22a-15                
    16.agricultură                 D22a-16                
    17.silvicultură                 D22a-17                
    18.protecţia mediului                 D22a-18                
    19.industrie alimentară               D22a-19                
    Total                     0 0            
                                         
D22b Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă - zi” din unitate, în învățământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a       Numar de clase Numar de  elevi            
                   
    1.fabricarea produselor din lemn             D22b-1                
    2.electronică automatizări               D22b-2                
    3.producţie media                 D22b-3                
    4.construcţii instalaţii şi lucrări publice              D22b-4                
    5.mecanică                 D22b-5                
    6.electric                   D22b-6                
    7.industrie textilă şi pielărie               D22b-7                
    8.materiale de construcţii               D22b-8                
    9.electromecanică                 D22b-9                
    10.chimie industrială                 D22b-10                
    11.tehnici poligrafice                 D22b-11                
    12.turism şi alimentaţie               D22b-12                
    13.comert                   D22b-13                
    14.estetica şi igiena corpului omenesc             D22b-14                
    15.agricultură                 D22b-15                
    16.silvicultură                 D22b-16                
    17.industrie alimentară               D22b-17                
    Total                     0 0            
                                         
D22c Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă - zi” din unitate, la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului        Numar de clase Numar de  elevi            
                   
    1.fabricarea produselor din lemn             D22c-1                
    2.electronică automatizări               D22c-2                
    3.producţie media                 D22c-3                
    4.construcţii instalaţii şi lucrări publice              D22c-4                
    5.mecanică                 D22c-5                
    6.electric                   D22c-6                
    7.industrie textilă şi pielărie               D22c-7                
    8.materiale de construcţii               D22c-8                
    9.electromecanică                 D22c-9                
    10.chimie industrială                 D22c-10                
    11.tehnici poligrafice                 D22c-11                
    12.turism şi alimentaţie               D22c-12                
    13.comert                   D22c-13                
    14.estetica şi igiena corpului omenesc             D22c-14                
    15.agricultură                 D22c-15                
    16.silvicultură                 D22c-16                
    17.industrie alimentară               D22c-17                
    Total                     0 0            
                                         
D22d Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă - zi” din unitate, la şcoala postliceală       Numar de clase Numar de  elevi            
                   
    1.mecanică                 D22d-1                
    2.informatică                 D22d-2                
    3.electronică  automatizări               D22d-3                
    4.energetică                 D22d-4                
    5.construcţii, instalaţii şi lucrări publice             D22d-5                
    6.transporturi                 D22d-6                
    7.fabricarea produselor din lemn             D22d-7                
    8.silvicultură                 D22d-8                
    9.agricultură                 D22d-9                
    10.industrie alimentară               D22d-10                
    11.protecţia mediului                 D22d-11                
    12.servicii                   D22d-12                
    13.comerţ                   D22d-13                
    14.turism şi alimentaţie               D22d-14                
    15.textile-pielărie                 D22d-15                
    16.producţie media                 D22d-16                
    17.economic                 D22d-17                
    18.estetica şi igiena corpului omenesc             D22d-18                
    19.sănătate şi asistenţă pedagogică             D22d-19                
    20.sportiv                   D22d-20                
    Total                     0 0            
                                         
D22e Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă - zi” din unitate, la şcoala de maiştrii       Numar de clase Numar de  elevi            
                   
    1.mecanic                   D22e-1                
    2.electric                   D22e-2                
    3.chimie                   D22e-3                
    4.minier, petrol şi gaze               D22e-4                
    5.energetic                 D22e-5                
    6.metalurgie                 D22e-6                
    7.materiale de construcţii               D22e-7                
    8.construcţii, instalaţii şi lucrări publice             D22e-8                
    9.fabricarea produselor din  lemn             D22e-9                
    10.transporturi                 D22e-10                
    11.textile-pielărie                 D22e-11                
    12.industria alimentară               D22e-12                
    13. agricultură                 D22e-13                
    Total                     0 0            
                                         
D22f Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă - seral” din unitate,  învăţământul liceal profil tehnologic       Numar de clase Numar de  elevi            
                   
    1.fabricarea produselor din lemn             D22f-1                
    2.electronică automatizări               D22f-2                
    3.producţie media                 D22f-3                
    4.construcţii instalaţii şi lucrări publice              D22f-4                
    5.mecanică                 D22f-5                
    6.electric                   D22f-6                
    7.industrie textilă şi pielărie               D22f-7                
    8.materiale de construcţii               D22f-8                
    9.electromecanică                 D22f-9                
    10.chimie industrială                 D22f-10                
    11.tehnici poligrafice                 D22f-11                
    12.turism şi alimentaţie               D22f-12                
    13.economic                 D22f-13                
    14.comert                   D22f-14                
    15.estetica şi igiena corpului omenesc             D22f-15                
    16.agricultură                 D22f-16                
    17.silvicultură                 D22f-17                
    18.protecţia mediului                 D22f-18                
    19.industrie alimentară               D22f-19                
    Total                     0 0            
                                         
D22g Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă - seral” din unitate, la şcoala postliceală       Numar de clase Numar de  elevi            
                   
    1.mecanică                 D22g-1                
     2.informatică                 D22g-2                
    3.electronică  automatizări               D22g-3                
    4.energetică                 D22g-4                
    5.construcţii, instalaţii şi lucrări publice             D22g-5                
    6.transporturi                 D22g-6                
    7.fabricarea produselor din lemn             D22g-7                
    8.silvicultură                 D22g-8                
    9.agricultură                 D22g-9                
    10.industrie alimentară               D22g-10                
    11.protecţia mediului                 D22g-11                
    12.servicii                   D22g-12                
    13.comerţ                   D22g-13                
    14.turism şi alimentaţie               D22g-14                
    15.textile-pielărie                 D22g-15                
    16.producţie media                 D22g-16                
    17.economic                 D22g-17                
    18.estetica şi igiena corpului omenesc             D22g-18                
    19.sănătate şi asistenţă pedagogică             D22g-19                
    20.sportiv                   D22g-20                
    Total                     0 0            
                                         
D22h Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă - seral” din unitate, la şcoala de maiştrii       Numar de clase Numar de  elevi            
                   
    1.mecanic                   D22h-1                
    2.electric                   D22h-2                
    3.chimie                   D22h-3                
    4.minier, petrol şi gaze               D22h-4                
    5.energetic                 D22h-5                
    6.metalurgie                 D22h-6                
    7.materiale de construcţii               D22h-7                
    8.construcţii, instalaţii şi lucrări publice             D22h-8                
    9.fabricarea produselor din  lemn             D22h-9                
    10.transporturi                 D22h-10                
    11.textile-pielărie                 D22h-11                
    12.industria alimentară               D22h-12                
    13. agricultură                 D22h-13                
    Total                     0 0            
                                         
D23 Filiera vocationala                     Numar de clase Numar de  elevi            
D23a Precizaţi numărul de clase si elevi din învăţământul „cu frecvenţă - zi”                    
  Profil artistic 1. Arhitectură                 D23a-1                
  2. Arte ambientale şi design               D23a-2                
    3. Arte plastice şi decorative               D23a-3                
    4. Muzică                   D23a-4                
    5. Coregrafie                 D23a-5                
    6. Arta actorului                 D23a-6                
    Total                     0 0            
                                         
D23b Profil pedagogic 1. Învăţător-educatoare               D23b-1                
  2. Bibliotecar-documentarist               D23b-2                
    3. Instructor-animator               D23b-3                
    4. Instructor pentru activităţi extraşcolare             D23b-4                
    5. Pedagog şcolar                 D23b-5                
    Total                     0 0            
                                         
D23c Profil sportiv                   D23c                
                                         
D23d Profil teologic 1. teologic ortodox                 D23d-1                
  2. patrimoniu cultural                 D23d-2                
    3. alte culte teologice                 D23d-3                
    Total                     0 0            
                                         
D23e Profil militar 1. Ştiinţe sociale                 D23e-1                
  2. Matematică–informatică               D23e-2                
    Total                     0 0            
                                         
D24 Precizaţi dacă în cadrul unităţii (distinct pe scoala coordonatoare şi structuri), se regăsesc următoarele situaţii:      Unitatea coordonat. Structuri subordonate            
                 
    1. în grădiniţăactivitatea cu copiii este organizată pe grupe eterogene din punctul de vedere al vârstei copiilor 1. DA 2. NU   D24-1   2            
    2. în şcoală(începând cu învăţământul primar) există clase cu predare simultană 1. DA 2. NU   D24-2 2 1            
                                         
D25 Dacă unitatea a organizat clasa pregatitoare (clasa "zero"), precizaţi numărul de clase în funcţie de locatia unde funcţonează acestea, pe unitate (distinct pe scoala coordonatoare şi structuri):      Unitatea coordonatoare Structurile subordonate            
                 
    1. organizate în grădiniţă       D25-1                
    2. organizate în şcoală       D25-2 1              
                                         
II. Caracteristici ale mediului familial                     
                                         
D26a Estimaţi structura etnică a elevilor din unitate (total coordonatoare şi structuri)în anul şcolar curent,pentruînvăţământul "cu frecvenţă-zi":       În grădiniţă În şcoală În grădiniţă În şcoală        
        număr copii număr elevi Procente Procente        
    1. Români                   D26a-1 100% 100% 1.1% 0.4%        
    2. Maghiari                 D26a-2     0.0% 0.0%        
    3. Rromi                   D26a-3     0.0% 0.0%        
    4. Alte etnii                 D26a-4     0.0% 0.0%        
    Total                   D26a 1 1 1.1% 0.4%        
                              ATENTIE! Suma rezultata difera de efectivele de copii ! ATENTIE! Suma rezultata difera de efectivele de copii !        
                                         
D26b Dacă în unitate aţi precizat prezenţa unor elevi de etnie rromă, câţi dintre aceştia sunt înregistraţi în evidenţe pe baza autoidentificării din partea familiei      Număr copii Număr elevi            
                     
                                         
D27 Estimaţi distribuţia efectivelor de elevi din învăţământul "cu frecvenţă-zi",in anul şcolar curent, în funcţie de nivelul educaţional al familiei(total coordonatoare şi structuri):     În grădiniţă În şcoală În grădiniţă În şcoală        
      număr copii număr elevi Procente Procente        
    1. cel puţin un părinte are studii superioare           D27-1   3% 0.0% 0.0%        
    2. cel puţin un părinte are studii medii (liceu absolvit, cu sau fără bacalaureat)     D27-2   29% 0.0% 0.1%        
    3. cel puţin un părinte are studii generale (8 clase absolvite)         D27-3   54% 0.0% 0.2%        
    4. niciun părinte nu are studii generale (sub 8 clase absolvite)         D27-4   14% 0.0% 0.1%        
    Total                   D27 0 1 0.0% 0.4%        
    Numar mediu de ani de studiu               D27-ani 0.00 8.84 ATENTIE! Suma rezultata difera de efectivele de copii ! ATENTIE! Suma rezultata difera de efectivele de copii !        
                                         
D28 Dacă în unitate (total coordonatoare şi structuri), pentru elevii de la învăţământul cu  forma „cu frecvenţă - zi” şi /sau din programul „A doua şansă”există elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile,precizaţi numărul de elevi din fiecare grup vulnerabil. Completaţi în spaţiul rezervat (liniile 6, 7 şi 8 din tabelul de mai jos), dacă este cazul, cu alte situaţii din unitate, cu precizarea  caracteristicii grupului aparţinător şi a numărului de elevi:                    
                     
                     
      Număr elevi              
    1. Elevi din familii cu nivel economic scăzut, pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă socială, indiferent dacă beneficiază de aceasta, sau nu i s-a putut acorda din restricţii financiare  D28-1                
    2. Elevi cu probleme deosebite de sanatate   D28-2                
    3. Elevi care trăiesc în familii monoparentale   D28-3                
    4. Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor rude   D28-4                
    5. Elevi instituţionalizaţi sau în plasamentfamilial   D28-5                
    6.    D28-6   Denumire          
    7.    D28-7   Denumire          
    8.    D28-8   Denumire          
                                         

 

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Buget 2016

  Lista bugetelor pe anul 2016 1 Buget centralizat 2016 2 ...

Analiza P.E.S.T.E

ANALIZA P.E.S.T.E( politic, economic, social, tehnologic şi ecologic) ...

Online acum

Avem 6 vizitatori și niciun membru online