SCOALA Tamadau CALARASI

Ești aici: Acasa Scoala noastra Calitate in educatie Raport de evaluare 2012-2013 Raport de evaluare 2012-2013 partea VIII

Raport de evaluare 2012-2013 partea VIII

VIII. Ruta şcolară (destinaţia elevilor la finalizarea nivelului de studii)        
       
ATENŢIE!  Întrebarea se referă la absolvenţi ai unităţii din anul şcolar precedent. Se va completa destinaţia  absolvenţilor şcolii, respectiv situaţia acestora la începutul anului şcolar curent, fie că s-au înscris în aceeaşi unitate, fie ca s-au înscris în clasa următoare în altă unitate de învăţământ.        
       
       
       
       
                               
D79 Numărul absolvenţilor şcolii din anul şcolar anterior care se regasesc in anul şcolar curent in diferite unitati de învăţământ     Înv. "cu frecvenţă-zi" Alte forme  
       
  1. Numărul de copii care au terminat nivelul antepreşcolar în anul şcolar precedent   D79-01      
  2. Numărul de copii care au finalizat nivelul antepreşcolar şi s-au înscris la gradiniţă   D79-02      
  3. Numărul de copii care au terminat nivelul preşcolar în anul şcolar precedent   D79-03      
  4. Numărul de copii care au finalizat grădiniţa in anul şcolar anterior şi care s-au înscris în clasa pregatitoare   D79-04      
  5. Numărul elevilor care au absolvit clasa a IV-a în anul şcolar precedent   D79-05      
  6. Numărul absolvenţilor de clasa a IV-a ai acestei şcolii, care s-au înscris în clasa a V-a în orice unitate şcolară   D79-06      
  7. Numărul elevilor care au absolvit clasa a VIII-a în anul şcolar precedent   D79-07      
  8. Numărul absolvenţilor de clasa a VIII-a ai acestei şcolii, care s-au înscris în clasa a IX-a de liceu   D79-08      
  9. Numărul absolvenţilor clasei a IX-a ai şcolii din anul şcolar anterior care continuă studiile în învăţământul profesional în anul şcolar curent in diferite unitati de învăţământ   D79-09      
  10. Numărul elevilor care au absolvit ciclul inferior al liceului,  în anul şcolar precedent    D79-10      
  11. Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu inferior care au optat pentru continuarea cu stagiul de practică de 6 luni   D79-11      
  12. Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu inferior care au optat pentru continuarea liceului  (ciclul superior )   D79-12      
  13. Numărul absolvenţilor de liceu (clasa a XII-a şi clasa a XIII-a) în anul şcolar precedent   D79-13      
  14. Numărul absolvenţilor de liceu care s-au înscris într-o forma de învăţământ postliceal   D79-14      
  15. Numărul absolvenţilor de liceu ai şcolii care s-au înscris în învăţământ superior    D79-15      
  16. Numărul absolvenţilor învăţământului postliceal în anul şcolar precedent   D79-16      
  17 Numărul absolvenţilor învăţământului postliceal din unitate care s-au înscris în învăţământul superior    D79-17      
                               
                               
IX. Experienţe în evaluări internaţionale        
       
                               
D80 România a participat la evaluări internaţionale(PIRLS- investigarea nivelului de înţelegere a lecturii a elevilor de clasa a IV-a; TIMSS- investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a la matematică şi ştiinţe; PISA– evaluarea capacităţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza competenţele de lectură, de matematică şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizării obligatorii). 
În legătură cu experienţa unor astfel de evaluări, vă rugăm să precizaţi dacă:
       
         
         
         
         
                               
D80a Şcoala Dvs. a participat, prin elevi de vârsta corespunzătoare,la evaluări în cadrul (încercuiţi toate variantele de răspuns care vă reprezintă)::   Completati varianta / variantele potrivite situaţiei Dvs.  
     
    1. PIRLS           1. DA 2. NU 3. Nu ştiu   D80a-1      
    2. TIMSS           1. DA 2. NU 3. Nu ştiu   D80a-2      
    3. PISA           1. DA 2. NU 3. Nu ştiu   D80a-3      
                               
D80b În şcoala Dvs. au existat acţiuni de diseminarea informaţiilor obţinute din experienţa participării României la astfel de evaluări (analize de obiective, de instrumente, de rezultate şi/sau de aspecte metodologice specifice)?                
                 
  1. DA 2. NU 3. Nu ştiu   D80b      
                 
                 
                               
                               
XI. Alte realizari în activitatea şcolii        
       
                               
(1) Date referitoare la elevi        
                               
D81 In ce priveste diversificarea ofertei educationale a unitatii, prin organizarea de grupe / clase de învăţământ alternativ, precizati numarul acestora, pe niveluri, precum si numarul de copii / elevi cuprinsi in alternativa educationala respectiva        
    Numar grupe/ clase Numar copii/ elevi  
     
    1. preşcolar             D81-1      
    2. primar             D81-2      
    3. gimnazial             D81-3      
    4. liceal             D81-4      
                               
D82 Estimaţi ponderea absolventilor claselor terminale (VIII si/sau XII) care au beneficiat de consiliere / orientare şcolara si profesionala / asistenta psihopedagogicape parcursul celor patru ani de studiu, in vederea profesionalizării şi/sau a continuarii educatiei in ciclul urmator   Clasa a VIII Clasa a XII/XIII
  D82      
         
    1. niciunul                    
    2. sub 25%                    
    3. 25-50%                    
    4. 51-75%                    
    5. peste 75%                    
                               
D83 Număr de elevi care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiade, concursuri pe discipline, concursuri pe meserii, expoziţii, concursuri sportive sau artistice, ca urmare a participării la aceste evenimente, începând cu faza judeţeană (municipiul Bucureşti) D83      
         
         
                               
(2) Date referitoare la cadrele didactice        
                               
D84 Precizati numărul cadrelor didacticecare au calitate de formatori (cu certificat /atestat)   D84      
                               
D85 Precizati numărul cadrelor didactice din şcoala care sunt autori / coautori de manuale şcolare sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN D85      
         
                               
                               
(3) Aspecte manageriale        
                               
D86 Precizaţi numărul de discipline opţionaledin oferta şcolii:       D86      
                               
D87 Precizaţi numărul elevilor care învaţă în clase bilingve sau cu predare intensivă a unei limbi străine       D87      
               
                               
D88 Precizati veniturile proprii realizate prin : sponsorizări, participarea la proiecte şi programe naţionale sau internaţionale (proiecte finanţate din fonduri structurale, din Programul de învăţare pe tot parcusul vieţii etc.), activităţi productive, prestari servicii, organizarea de evenimente pentru comunitate etc. (mii RON)        
  D88   mii RON  
                               
RAEI – Partea  a II-a
Descrierea activităţilor de îmbunătăţire a calităţii din anul şcolar anterior.Această secţiune se completează în document separat, format Word
 
 
                               
                               
RAEI - Partea a III-a                                                                   
Evaluarea internă pe baza indicatorilor de performanţă
 
 
Nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă, conform standardelor de acreditare şi de evaluare periodică (H.G. nr. 21/18.01.200) şi standardelor de referinţă – (H.G.1534/2008)  
 
 
                               
Această parte a chestionarului solicită directorului de şcoală o autoevaluare a unităţii pe baza unor indicatori de performanţă, care indică gradul de realizare a obiectivelor unităţii raportat la standarde. Evaluarea se face pe o scală calitativă (ordinală) de cinci trepte, prin acordarea de calificative în funcţie de nivelul de realizare a fiecărui indicator.

Indicatii privind completarea -  Cele cinci trepte sunt codificate numeric:
1  - Nesatisfăcător          2- Satisfăcător              3- Bine        4- Foarte Bine            5-Excelent
fiecare nivel (treaptă) fiind definit pe bază de descriptori. În dreptul indicatorilor caracteristici unităţii evaluate,  directorul va completa,  în caseta corespunzătoare,  codul numeric al  calificativului acordat. .

Dacă unitatea şcolară a fost subiectul unei vizite de evaluare externă,în spaţiul rezervat din tabel, pe lângă rezultatele
evaluării interne, directorul va completa şi rezultatul evaluării externe.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                               
A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ     Calificativ acordat  
                               
A01 Structurile instituţionale, administrative şi manageriale     Evaluare interna Evaluare externa  
P01 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare, planul de acţiune al şcolii şi planul de implementare)   P01 4    
P02 Organizarea internă a unităţii de învăţământ   P02 4    
P03 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi externă   P03 4    
P04 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ   P04 4    
P05 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor.   P05 4    
P06 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi   P06 4    
P07 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului   P07 4    
P08 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi.   P08      
                               
A02 Baza materială     Evaluare interna Evaluare externa  
P09 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare   P09 4    
P10 Dotarea spaţiilor şcolare   P10 3    
P11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare   P11 4    
P12 Utilizarea spaţiilor şcolare    P12 4    
P13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative    P13 3    
P14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare   P14 3    
P15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare   P15 3    
P16 Utilizarea spaţiilor auxiliare    P16 3    
P17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare   P17 3    
P18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare   P18 3    
P19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare.   P19 3    
P20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare   P20 4    
P21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii   P21 4    
                               
A03 Resurse umane     Evaluare interna Evaluare externa  
P22 Managementul personalului didactic şi de conducere   P22 4    
P23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic   P23 4    
                               
B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ     Calificativ acordat  
                               
B01 Conţinutul programelor de studiu     Evaluare interna Evaluare externa  
P24 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale   P24 4    
P25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii     P25 4    
P26 Proiectarea curriculumului   P26 4    
P27 Realizarea curriculumului   P27 3    
P28 Existenţa parteneriatelor cu agenţi economici   P28 3    
                               
B02 rezultatele învăţării     Evaluare interna Evaluare externa  
P29 Evaluarea  rezultatelor şcolare   P29 4    
P30 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă şi extra-şcolare)   P30 4    
                               
B03 Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz     Evaluare interna Evaluare externa  
P31 Activitatea ştiinţifică   P31 3    
P32 Activitatea metodică a cadrelor didactice   P32 4    
                               
B04 Activitatea financiară a organizaţiei     Evaluare interna Evaluare externa  
P33 Constituirea bugetului şcolii   P33 4    
P34 Execuţia bugetară   P34 4    
                               
C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII     Calificativ acordat  
                               
C01 Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii     Evaluare interna Evaluare externa  
P35 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională    P35 3    
P36 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii   P36 3    
P37 Dezvoltarea profesională a personalului   P37 3    
C02 Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate          
    Evaluare interna Evaluare externa  
P38 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare   P38 3    
                               
C03 Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării     Evaluare interna Evaluare externa  
P39 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării   P39 4    
                               
C04 Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral     Evaluare interna Evaluare externa  
P40 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral   P40 4    
                               
C05 Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării     Evaluare interna Evaluare externa  
P41 Optimizarea accesului la resursele educaţionale   P41 4    
                               
C06 Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii     Evaluare interna Evaluare externa  
P42 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ   P42 4    
                               
C07 Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite     Evaluare interna Evaluare externa  
P43 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii   P43 4    
                               
C08 Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii     Evaluare interna Evaluare externa  
P44 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii   P44      
                               
RAEI – Partea  a IV -a                                                                                                    Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar în curs
Această secţiune se completează în document separat, format Word.
 
 
                               

 

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Oferta educationala

OFERTA EDUCAŢIONALǍ A ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 TǍMǍDǍU MARE 2017-2018 PL...

Regulament intern

                    &nb...

Optiuni strategice

 Opţiunile strategice propuse vor indica priorităţile fiecărei ţinte î...

Online acum

Avem 11 vizitatori și niciun membru online