SCOALA Tamadau CALARASI

Planuri operationale

a) DEZVOLTARE CURRICULARĂ (CDS)

 

OBIECTIVE

ACTIVITĂŢI

RESURSE

RESPONSABILITĂŢI/TERMENE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Identificarea cererii şi nevoilor de educaţie ale beneficiarilor

Aplicarea de chestionare (elevi şi părinţi)

$1-       părinţi, profesori, elevi

$1-       chestionare adresate elevilor şi părinţilor

$1-       alocarea timpului necesar unor discuţii cu beneficiarii

$1-       reglementările în vigoare privind organizarea CDS

$1-       învăţători, diriginţi – coordonaţi de directorul şcolii şi de Consiliul pentru curriculum

 

TERMEN –  februarie

Alcătuirea unui centralizator al opţiunilor

Identificarea resurselor existente în vederea alcătuirii CDS

Dezbateri cu părinţii şi în cadrul comisiilor metodice

$1-       profesori şi învăţători

$1-       spaţii şi dotări materiale existente

$1-       reglementări în vigoare cu privire la organizarea CDS

$1-       Consiliul pentru curriculum

$1-       director

$1-       profesori, învăţători

 

TERMEN –  februarie

$1-       Listarea resurselor existente privind potenţialele opţionale

Dezvoltarea ofertei curriculare

Elaborarea de programe pentru disciplinele optionale

$1-       cadre didactice

$1-       baza materială

$1-       cursuri de perfecţionare oferite de CCD, universităţi

 

$1-       Consiliul pentru curriculum

$1-       director

$1-       profesori, învăţători

 

TERMEN – februarie - martie

$1-       Întocmirea unei liste cu abilităţi, competenţe pentru cadrele didactice cu atestate, diplome, certificate etc.

$1-       Achiziţionarea de noi echipamente şi materiale didactice

Realizarea ofertei şcolii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de resursele existente

Avizarea programelor pentru CDS de catre Consiliul pentru Curriculum

$1-       cadre didactice

$1-       baza materială

$1-       director

$1-       Consiliul pentru curriculum

TERMEN – martie 2008

$1-       Oferta pentru fiecare an de studiu să conţină cel puţin un opţional

 

b) DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

 

OBIECTIVE

ACTIVITĂŢI

RESURSE

RESPONSABILITĂŢI/TERMENE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Identificarea nevoilor şi posibilităţilor de formare

 

$1-       conducerea şcolii

$1-       oferta de la CCD, universităţi

$1-       chestionar adresat cadrelor didactice privind nevoile lor de formare

$1-       centralizatorul opţiunilor beneficiarilor

$1-       conducerea şcolii

$1-       Comisia pentru perfecţionarea şi formarea cadrelor didactice

$1-       Coordonatorii comisiilor metodice

$1-       Termen: septembrie

 

 

$1-       Dezbatere în consiliul profesoral şi comisiile  metodice privind nevoile şi

   posibilităţile de formare

Atragerea şi selectarea de personal didactic competent

$1-       Participarea la simpozioane, sesiuni ştiinţifice, cercuri pedagogice, alte activităţi demonstrative

$1-       resursele materiale şi financiare ale şcolii

$1-       poziţia geografică şi reputaţia şcolii

$1-       oferta curriculară a şcolii

$1-       conducerea şcolii

Termen - permanent

$1-       Număr mare de candidaţi la concursurile de ocupare a catedrelor vacante

Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice

$1-       Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare

$1-       ofertele CCD, universităţi, dezbateri tematice ale Consiliului profesoral

$1-       activitatea comisiilor metodice

$1-       abonamente la reviste de specialitate

$1-       achiziţionarea de  către  biblioteca şcolii de lucrări ştiinţifice adresate cadrelor didactice

$1-       informaţii obţinute prin Internet

$1-       conducerea şcolii

$1-       Comisia de formare şi perfecţionare

$1-       Coordonatorii comisiilor metodice

$1-       Consiliul de administraţie

Termen - permanent

$1-       Realizarea de către toate cadrele didactice a orelor obligatorii de formare

$1-       Întruniri tematice la nivel de comisie metodică

$1-       Participare la cercurile pedagogice

$1-       Cuprinderea personalului didactic auxiliar la cursurile de formare

Motivarea adecvată a cadrelor didactice

Inscrierea cadrelor didactice la concursul pentru acordarea gradatiei de merit si a distinctiei „Gheorghe Lazăr”

$1-       resurse financiare proprii

$1-       prestigiul şcolii

$1-       cabinete şi laboratoare

$1-       leadership

$1-       Consiliul de administraţie

$1-       Comisii pe arii curriculare

$1-       Conducerea şcolii

 

TERMEN – conform calendarului

$1-       Monitorizarea activităţilor realizate de fiecare cadru didactic

$1-       Acordarea de recompense

Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor

Activităţi demonstrative în cadrul comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice

Utilizarea unor strategii activ-participative, centrate pe elev

Ore de meditatii şi consultatii

$1-       resurse financiare proprii

$1-       cabinete şi laboratoare

- baza logistică existentă

$1-       Consiliul de administraţie

$1-       Comisii pe arii curriculare

$1-       Conducerea şcolii

 

TERMEN – conform calendarului

$1-       Monitorizarea activităţilor realizate de fiecare cadru didactic

 

Obţinerea de performanţe şcolare

Participarea cu elevii la olimpiadele şi concursurile scolare avizate de ISJ Mehedinti si de MECTS

$1-       resurse financiare proprii

- baza logistică existentă

$1-       cadrele didactice

 

TERMEN – conform calendarului

$1-       Monitorizarea concursurilor şcolare

$1-       Acordarea de recompense

Dobândirea de competenţe TIC

Lectii desfăşurate în laboratorul AeL

-resurse financiare proprii

- baza logistică existentă

$1-       cadrele didactice,

prof. coordonator al laboratorului AeL

TERMEN – permanent

$1-       Înregistrarea lectiilor AeL si popularizarea acestora

 

Consolidarea deprinderii de  lucru în echipă

Realizarea de portofolii, pe grupe de elevi

$1-       reteaua internet

$1-       biblioteca scolii

$1-       echipamentul electronic din dotare

$1-       cadrele didactice

TERMEN – permanent

$1-       Mape cu portofolii selectate de către profesorii coordonatori


 

c) ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE

 

OBIECTIVE

ACTIVITĂŢI

RESURSE

RESPONSABILITĂŢI

(TERMENE)

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Alcătuirea de strategii de atragere de fonduri (fund-raising)

$1-       Derularea unor programe/proiecte

$1-       scrisoarea de intenţii a şcolii

$1-       cadre didactice şi părinţi

$1-       planul de dezvoltare al şcolii

$1-       baza materială existentă

$1-       conducerea şcolii, cadrele didactice

Termen - permanent

$1-       Planul strategic privind obţinerea de resurse financiare

$1-       Informarea părinţilor privind situaţia economică a şcolii prin intermediul şedinţelor cu părinţii la nivel de clasă şi şcoală

Continuarea contractelor pentru obţinerea fondurilor extrabugetare

$1-       Reînnoirea contractelor de închiriere

$1-       contractele existente (Para SRL, Massumi SRL)

$1-       directorul şcolii

$1-       CB „Gheorghe Titeica”

Termen – octombrie

- Obţinerea de fonduri extrabugetare

Identificarea surselor de finanţare

$1-       Discuţii în cadrul consiliul de administratie

$1-       instituţii potenţial partenere

$1-       cadrele didactice

$1-       părinţii

$1-       directorul şcolii, cadrele didactice

Termen - permanent

$1-       Listarea posibilelor surse de finanţare

Încheierea de contracte de sponsorizare

$1-       Cereri de sponsorizare

$1-       instituţii partenere

$1-       Consiliul de administraţie

 

$1-       directorul şcolii

Termen - permanent

$1-       Creşterea numărului de contracte şi a fondurilor extrabugetare cu 25 %

Gestiunea resurselor financiare în conformitate cu planul de dezvoltare al şcolii

$1-       Informare periodică a privind gestionarea fondurilor extrabugetare

$1-       planul de dezvoltare al şcolii

$1-       Consiliul de administraţie

$1-       Consiliul reprezentativ al părinţilor

$1-       Consiliul de administraţie

$1-       cadrele didactice

$1-       Comitetul consultativ al părinţilor

Termen - semestrial

$1-       Atingerea tuturor obiectivelor din planul strategic

 


 

 

d) DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE

 

OBIECTIVE

ACTIVITĂŢI

RESURSE

RESPONSABILITĂŢI

(TERMENE)

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Identificarea potenţialelor instituţii partenere

$1-       Întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii

$1-       biserica, poliţia, primăria, ONG, instituţii culturale şi educative

$1-       directorul adjunct

$1-       consilierul educativ

$1-       cadrele didactice

$1-       părinţii

Termen – permanent

 

$1-       Centralizarea potenţialilor parteneri

$1-       Întruniri ale Comisiei pentru relaţii cu comunitatea

Stabilirea de contacte; negociere

$1-       Realizarea de proiecte de parteneriat

$1-       biserica, poliţia, primăria, ONG, instituţii culturale şi educative

$1-       consilierul educativ

$1-       cadrele didactice

$1-       părinţii

Termen – septembrie

 

$1-       Avizarea de către ISJ Mehedinti a proiectelor propuse

Planificarea activităţilor comune

$1-       Şedinţe de lucru cu partenerii

$1-       instituţii partenere

$1-       şcoala

 

$1-       învăţători şi diriginţii

$1-       directorul adjunct

$1-       consilierul educativ

$1-       coordonatorii de proiecte

Termen -  septembrie/octombrie 

 

$1-       Alcătuirea de programe de activităţi de către fiecare clasă şi centralizat la nivelul şcolii

Realizarea programelor

$1-       Vizite la diferite istituţii

$1-       Concursuri

$1-       Expoziţii

$1-       Acţiuni ecologice

$1-       Serbări şcolare

$1-       Excursii didactice

$1-       reprezentanţii instituţiilor partenere

$1-       cadrele didactice

$1-       conducerea şcolii

$1-       spaţii de întâlnire

$1-       bază materială

 

$1-       Directorii

$1-       învăţători şi diriginţii

$1-       consilierul educativ

$1-       Comisia PSI şi PM

$1-       Termen – permanent

 

$1-       Respectarea schemei de programe

$1-       Atingerea obiectivelor urmărite de fiecare program


Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Instrumente de evaluare

     RESURSE MATERIALE vCadru ambiental – stimulativ pentru...

Tinte strategice

Tinte strategice: 1.     Atingerea standardelor ...

Analiza P.E.S.T.E

ANALIZA P.E.S.T.E( politic, economic, social, tehnologic şi ecologic) ...

Online acum

Avem 9 vizitatori și niciun membru online